EOS Matrix d.o.o. Privacy Policy

 

Informacije o obradi osobnih podataka kandidata 

za rad u EOS Matrix d.o.o.

 

UVOD

EOS Matrix d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) Vaše osobne podatke obrađuje u skladu s:

 • Uredbom (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje: Opća uredba o zaštiti podataka) te
 • Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Opća uredba o zaštiti podataka sadrži niz pravila kojima se osigurava da se obrada osobnih podataka obavlja sukladno s pravima i temeljnim slobodama ljudi.

Ovim dokumentom Vam, kao kandidatu, pružamo informacije kako i u koje svrhe obrađujemo Vaše osobne podatke, koja prava imate u vezi s obradom i zaštitom vaših osobnih podataka te kako ta prava možete ostvarivati.

Pojam obrade/obrađivanja podataka podrazumijeva, prikupljanje, evidentiranje, organiziranje, uvid, spremanje te snimanje osobnih podataka.

Vaše osobne podatke obrađujemo zakonito, transparentno, u točno određene svrhe, onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje pojedine svrhe i pri tome koristimo odgovarajuće tehničke, sigurnosne i organizacijskih mjere zaštite Vaših osobnih podataka od neovlaštene ili nezakonite obrade.

VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA I KONTAKT PODACI

EOS Matrix d.o.o., OIB: 76674680107, sa sjedištem na adresi Horvatova 82, 10010 Zagreb, Republika Hrvatska, e-mail: dpo@eos-matrix.hr, tel: +385 1 2016 160, ima svojstvo voditelja obrade osobnih podataka.

ŠTO SU OSOBNI PODACI I NA KOJI NAČIN DRUŠTVO PRIKUPLJA OSOBNE PODATKE

Osobni podatak je svaki podatak ili njihova kombinacija koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (dalje u tekstu: ispitanik), kao što su obvezni podaci za prijavu na natječaj: ime, prezime, telefonski broj, e-mail adresa i ostali podaci navedeni u životopisu.

Društvo prikuplja i obrađuje Vaše podatke s ciljem provođenja selekcije kandidata radi zasnivanja radnog odnosa s odabranim kandidatom, a isti/e:

 • su prikupljeni kroz životopis, dokumente i obrasce za potrebe natječajnog postupka ili razmatranja u svezi s naknadno otvorenim pozicijama u Društvu, a koje ste nam osobno poslali/dostavili
 • ste usmeno ili pisano priopćili Društvu tijekom i za potrebe selekcijskog postupka u poslovnoj komunikaciji s Društvom, što uključuje telefonsku komunikaciju, komunikaciju elektroničkom poštom, komunikaciju digitalnim kanalima (primjerice komunikacija putem Teams-a), web stranicu Društva,
 • Društvu priopće treće osobe temeljem valjane pravne osnove (agencije za zapošljavanje, poslovni partneri Društva u zapošljavanju, zaposlenici Društva preko sustava preporuka),
 • nastaju kao rezultat psihologijskog testiranja, a kojima Društvo provjerava osobine ličnosti i kognitivne sposobnosti kandidata,
 • nastaju kao rezultat fotografiranja kojima Društvo provjerava identitet kandidata prilikom online testiranja osobine ličnosti i kognitivne sposobnosti kandidata,
 • nastaju kao rezultat pretraživanja LinkedIna,
 • su nastali obradom bilo kojeg od gore navedenog osobnog podataka od strane Društva.

Prilikom prikupljanja Vaših osobnih podataka Društvo se vodi načelom prikupljanja minimalno potrebnih osobnih podataka za pojedinu svrhu. Preduvjet za svako prikupljanje osobnih podataka ispitanika jest postojanje odgovarajuće pravne osnove.

 

SVRHE OBRADE RADI KOJIH SE UPOTREBLJAVAJU OSOBNI PODACI I PRAVNE OSNOVE OBRADE

Osobne podatke koje dobije od Vas i/ili trećih osoba koje su uključene u proces selekcije u svojstvu poslovnog partnera društva (agencije za zapošljavanje, poslovni partneri Društva u zapošljavanju), Društvo u svojstvu voditelja obrade obrađuje za ispunjenje svrhe povezane s pravima i obvezama u vezi sa selekcijom kandidata za potrebe zapošljavanja odabranog kandidata i to:

 • radi poduzimanja radnji na zahtjev Vas kao ispitanika prije sklapanja ugovora primjerice:

- prijava na natječaj za zaposlenje,
- selekcija,
- izdavanje obvezujuće ponude,

 • na temelju privole za obradu osobnih podataka primjerice prilikom sljedećih obrada:

- psihologijskog testiranja
- u svezi s drugim otvorenim pozicijama u Društvu nakon zatvaranja/zaključenja natječaja na koji ste se inicijalno prijavili,
- razmjenu podataka s članicama EOS Grupe i Otto Grupe, a u svrhu razmatranja u svezi s drugim otvorenim pozicijama u članicama EOS Grupe i Otto Grupe.

Danu privolu možete u svakom trenutku povući te se imate pravo usprotiviti obradi Osobnih podataka u svrhe navedene u danim privolama.

Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka do tog trenutka.

POSTOJANJE AUTOMATIZIRANOG DONOŠENJA ODLUKA

Društvo u odnosu na poslovni odnos s Vama kao kandidatom i u obradama Vaših podataka, ne provodi automatizirano pojedinačno donošenje odluka koje bi proizvelo pravne učinke s negativnim posljedicama za ispitanika prema članku 22. Opće uredbe o zaštiti podataka.

PRIMATELJI OSOBNIH PODATAKA

Društvo kao voditelj obrade, u skladu s naprijed navedenim svrhama, ne prosljeđuje Vaše osobne podatke trećim osobama, osim EOS Grupi i Otto Grupi za određene ključne funkcije i pod uvjetom da ste za isto dali privolu.

Primatelji osobnih podataka mogu biti društva koja se bave informacijskim tehnologijama i Društvu pružaju usluge korištenja aplikativnih rješenja (npr. aplikacija za zaprimanje prijava na natječaj ili testiranje kandidata).

 

VRIJEME POHRANE I KRITERIJI KOJIMA SE UTVRĐUJE VRIJEME POHRANE

Društvo će osobne podatke obrađivati za vrijeme trajanja natječaja nakon čega se vaši podaci brišu. Dokumentacija kandidata koji nisu dali privolu za čuvanje podataka radi kontaktiranja u vezi naknadno otvorenih pozicija briše se po isteku perioda koji traje tri mjeseca, a koji počinje teći danom zadnje aktivnosti po kandidatu.

Ako ste dali privolu da vas se kontaktira u vezi naknadno otvorenih pozicija, Društvo vaše podatke neće brisati nego će ih čuvati sukladno roku navedenom u privoli kako bi vas mogla kontaktirati u vezi novih otvorenih pozicija. Dokumentacija svih kandidata koji su dali privolu za čuvanje sukladno internim procedurama čuva se propisani vremenski period od 36 mjeseci, a period počinje teći danom prijave na natječaj ili u bazu kandidata.

Ako ste odabrani za zasnivanje radnog odnosa u Društvu, Vaši podaci će se po zasnivanju radnog odnosa čuvati u rokovima koji su propisani za zaposlenike Društva.

U situacijama kada zakonom nije propisan rok čuvanja za pojedinu obradu podataka, Društvo kao voditelj obrade definira rok čuvanja i podaci se uvijek čuvaju onoliko dugo koliko je minimalno potrebno za postizanje svrhe zbog kojih se obrađuju.

 

KOJA SU VAŠA PRAVA?

Svaki kandidat ima slijedeća prava:

 • Pravo na pristup podacima (sukladno odredbi članka 15. Opće uredbe o zaštiti podataka):

- omogućuje Vam da saznate obrađuju li se Vaši osobni podaci, odnosno imate pravo zaprimiti potvrdu od Društva o tome obrađuju li se Vaši podaci, o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, primateljima ili kategorijama primatelja, o predviđenom razdoblju u kojemu će podaci biti pohranjeni i sl.

 • Pravo na ispravak podataka (sukladno odredbi članka 16. Opće uredbe o zaštiti podataka):

- omogućuje Vam da zatražite ispravak netočnih ili nepotpunih osobnih podataka koji se na Vas odnose.

 • Pravo na brisanje (sukladno odredbi članka 17. Opće uredbe o zaštiti podataka)

- omogućuje Vam da zatražite brisanje osobnih podataka, pri čemu Društvo ne smije izbrisati Vaše osobne podatke ako je obrada nužna (npr. udovoljenje propisanoj obvezi čuvanja podataka ili u slučaju postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva).

 • Pravo na ograničenje obrade (sukladno odredbi članka 18. Opće uredbe o zaštiti podataka)

- omogućuje Vam da zatražite ograničenje obrade osobnih podataka u slučaju da osporavate točnost osobnih podataka, kada smatrate da je obrada nezakonita te se protivite brisanju osobnih podataka i umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe i u slučaju kada ste podnijeli prigovor na obradu i očekujete potvrdu nadilaze li legitimni interesi voditelja obrade Vaše interese.

 • Pravo na prenosivost podataka (sukladno odredbi članka 20. Opće uredbe o zaštiti podataka)

- omogućuje Vam prijenos podataka drugom voditelju obrade. Potrebno je uzeti u obzir da se pravo prijenosa odnosi isključivo na osobne podatke koje ste sami pružili Društvu.

 • Pravo na prigovor (sukladno odredbi članka 21. Opće uredbe o zaštiti podataka)

- omogućuje Vam da podnesete prigovor na obradu osobnih podataka ako se obrada obavlja u javnom interesu ili je nužna u svrhu legitimnog interesa Društva (uključujući profiliranje). Društvo će se suzdržati od daljnje obrade Vaših osobnih podataka, osim ako ne dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu (osnove koje nadilaze interese, prava i slobode ispitanika) ili je obrada potrebna za postavljanje, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva.

 • Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu (sukladno odredbi članka 77. Opće uredbe o zaštiti podataka)

- omogućuje Vam da podnesete Vaše pritužbe osim službeniku za zaštitu osobnih podataka i Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

KAKO KANDIDAT KAO ISPITANIK MOŽE OSTVARITI SVOJA PRAVA?

Ispitanici mogu kontaktirati Službenika za zaštitu podataka u pogledu svih pitanja povezanih s obradom svojih osobnih podataka i ostvarivanja svojih zakonskih prava upućivanjem dopisa na elektronsku adresu: dpo@eos-matrix.hr ili putem redovne pošte na adresu sjedišta Društva s naznakom „za Službenika za zaštitu podataka“. Dodatno, za sve Vaše pritužbe osim službeniku za zaštitu osobnih podataka možete se obratiti i Agenciji za zaštitu osobnih podataka na adresu:


Agencija za zaštitu osobnih podataka
Selska cesta 136
10 000 Zagreb
e-mail: azop@azop.hr
tel. 00385 (0)1 4609-000
fax. 00385 (0)1 4609-099